Tutaj powinien być opis

Szanowny Rolniku, pamiętaj!

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń)
obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie
stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w
dniu 31 grudnia.
Ustaloną podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt posiadacz
zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach
rejestracji. Niedopełnienie obowiązku zagrożone jest karą grzywny.