Wójt Gminy Krokowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej  obrębie Lubocino, gm. Krokowa. zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016610/8 Sądu Rejonowego w Wejherowie w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów.

Obręb geodezyjny Nr działki Pow. działki Użytki /ha/ Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego Wadium Minimalne postąpienie Okres umowy dzierżawy

Lubocino

58

1.0920 ha
(część działki)

 RV-1.0920 ha,

546,00 zł.

80,00 zł.

10,00 zł.

do 30.09.2024r.

Przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej, bez prawa do zabudowy.

Dla terenu obejmującego działkę nr 58 położonej w obrębie Lubocino, gm. Krokowa, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W sąsiedztwie znajdują się tereny rolne. Nieruchomość nie jest ogrodzona i posiada dostęp do drogi. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się ogrodzona przepompownia ścieków o powierzchni 0.0120 ha.

Zastrzeżenie - Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy dzierżawy w przypadku, gdyby nieruchomość stanowiąca przedmiot dzierżawy okazała się niezbędna do realizacji celów szczególnie ważnych dla Gminy, a także w przypadku jej przeznaczenia do zbycia lub przekazania we władanie gminnym jednostkom organizacyjnym, sołectwom, organizacjom, stowarzyszeniom, itp.

 Przetarg odbędzie się w dniu   30 listopada 2017r.  o godz. 10:00  w Urzędzie Gminy Krokowa,  ul. Żarnowiecka 29.

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w terminie do dnia  24 listopada 2017r. (dzień wpływu środków na konto Gminy) lub na konto Urzędu Gminy Krokowa Nr 28 8349 0002 0000 0169 2000 0030   z dopiskiem „dzierżawa dz. nr 58 Lubocino”.

INFORMACJA

1/.  przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

2/. warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium a przedstawiciele osób prawnych obowiązani są dodatkowo do przedłożenia umocowania do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu i na rzecz tych osób.

3/. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4/. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad wywoławczą stawkę czynszu dzierżawnego.

5/. wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu  przez Wójta Gminy Krokowa,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

6/. pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

7/. Wójt Gminy Krokowa zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8/. wylicytowany czynsz dzierżawny będzie płatny do 15 września  każdego roku. Zasady aktualizacji opłat – opłaty będą aktualizowane Zarządzeniem Wójta Gminy Krokowa. Oprócz czynszu, dzierżawca będzie uiszczał opłaty związane z użytkowaniem gruntu, tj. podatek rolny.

9/. nieruchomość wydzierżawiona jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, ewentualne wznowienie granic staraniem i na koszt dzierżawcy

10/. Gmina Krokowa nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości i nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.

11/. zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn

12/. szczegółowe informacje dot. nieruchomości  można uzyskać w Urzędzie Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29,  pokój nr 214,  (godziny przyjęć: od poniedziałku do środy 7.30-15.30, czwartki od 7.30 do 17.00  oraz piątek 7.30-14.00).

Z up. Wójta

Bożena Szczypior

Sekretarz Gminy

Mapka

mapka_lubocino_ijpg [600x900]

Widok terenu

widok_terenu_lubocino_ijpg [600x337]