Wójt Gminy Krokowa ogłasza  III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  gruntowej, położonej w obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa. zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00019048/8  Sądu Rejonowego w Wejherowie w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku. Termin poprzedniego przetargu 07.08.2017 r. i 28.09.2017r. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów.

Lp Położenie nieruchomości Nr działki Pow. działki  Cena wywoławcza w zł.  netto. Wadium  Postąpienie
1/. Wierzchucino 647/1 0.1457 ha 101.990,00 zł 8.000,00 zł 1.020,00 zł.
2/. Wierzchucino 647/2 0.1013 ha 70.910,00 zł 5.800,00 zł. 710,00 zł.
3/. Wierzchucino 646/1 0.1009 ha 70.630,00 zł 5.700,00 zł 710,00 zł.
4/. Wierzchucino 646/2 0.1007 ha 70.490,00 zł 5.600,00 zł. 710,00 zł.

Zgodnie z uchwałą nr LI/551/2014 Rady Gminy Krokowa z dnia 30.10.2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino (Dz.Urz. Woj. Pom. z dn. 01.12.2014r. poz. 4206), teren w/w działek położony jest na obszarze oznaczonym symbolem 212-MN/U-tereny zabudowy jednorodzinnej i usługowej.

W/w działki  nie są zabudowane, teren nieruchomości nieogrodzony, kształt regularny wielokątny, zbliżony do prostokąta, położone obok siebie, przy ulicy Morskiej.

W/w nieruchomości położone są przy ulicy Morskiej, na której leży sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowa. Na działce nr 647/1 i nr 647/2 położona jest sieć wodociągowa a na działce nr 647/1 studzienka kanalizacji sanitarnej - wobec czego w akcie notarialnym będzie konieczność ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu przez przedmiotową nieruchomość na rzecz Gminy Krokowa (o przebiegu zaznaczonym na mapie).

Od ustalonej ceny sprzedaży w drodze przetargu zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2017r. od godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Krokowa,  ul. Żarnowiecka 29 (sala narad).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce, w terminie do dnia 10 listopada 2017r. (dzień wpływu środków na konto Gminy) lub na konto Urzędu Gminy Krokowa Nr 28 8349 0002 0000 0169 2000 0030 z dopiskiem „Przetarg  WIERZCHUCINO dz. nr  ….”.

INFORMACJA

1/.  przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

2/. dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

3/. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4/. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad wywoławczą stawkę czynszu dzierżawnego.

5/. w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport)  lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa, osoby prawne – przedstawiając aktualny odpis z KRS oraz właściwe pełnomocnictwa.

6/.  w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

7/. osoba przystępująca do przetargu, będąca cudzoziemcem w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1380 z późn.zm.) zobowiązana jest przedłożyć zezwolenie na nabycie nieruchomości, wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (art. 1 ust. 1).

8/. wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

9/. pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

10/. Wójt Gminy Krokowa zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11/. cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała jednorazowej zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy  przenoszącej własność.

12/.  jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu  przez Wójta Gminy Krokowa,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy sprzedaży  ponosi nabywca.

13/. Gmina Krokowa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.

14/. Wójt Gminy Krokowa może odwołać ogłoszony przetarg zgodnie z art. 38 ust. 4 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami.

15/. Gmina Krokowa nie wykonuje prac związanych ze wskazaniem granic działek w terenie. Nabywca ponosi koszty związane ze wskazaniem punktów granicznych nabytej nieruchomości.

Ogłoszenie o przetargu na zbycie przedmiotowej nieruchomości zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 i  w Sołectwie położenia nieruchomości oraz  umieszczenie  na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa  www.bip.krokowa.pl i www.krokowa.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl.

Z up. WÓJTA

Grzegorz Zaczek

Zastępca Wójta Gminy

Mapka działek

mapka działek [800x1185]

Mapka przebiegu sieci

mapka sieć [800x1181]

Zdjęcia terenu

Widok [800x727]

Widok [800x450]