Wójt Gminy Krokowa ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  gruntowych,  położonych w Sławoszynku, obręb Sławoszyno, gm. Krokowa zapisanych w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016615/3  Sądu Rejonowego w Wejherowie w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów.

Lp. Obręb położenianieruchomości Nr działki Pow. działki  Cenawywoławczaw zł.  netto. Wadiumw zł. Minimalne postąpieniew zł. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1/.

 Sławoszyno

220/15

0.0890 ha

93.450,00 zł.

7.600,00 zł.

940,00 zł.

2/.

 Sławoszyno

220/16

0.1011 ha

106.155,00 zł.

8.500,00 zł.

1.070,00 zł.

3/.

Sławoszyno

220/17

0.1121 ha

117.705,00 zł.

9.400,00 zł.

1.180,00 zł.

4/.

Sławoszyno

220/18

0.0856 ha

89.880,00 zł.

7.200,00 zł.

900,00 zł.

5/.

Sławoszyno

220/19

0.0855 ha

89.775,00 zł.

7.100,00 zł.

900,00 zł.

6/.

Sławoszyno

220/20

0.1146 ha

120.330,00 zł.

9.600,00 zł.

1.210,00 zł.

7/.

Sławoszyno

220/21

0.1198 ha

125.790,00 zł.

10.100,00 zł.

1.260,00 zł.

8/.

Sławoszyno

220/22

0.0886 ha

93.030,00 zł.

7.400,00 zł.

930,00 zł.

9/.

Sławoszyno

220/23

0.0890 ha

93.450,00 zł.

7.500,00 zł.

940,00 zł.

10/.

Sławoszyno

220/24

0.0952 ha

99.960,00 zł.

8.000,00 zł.

1.000,00 zł.

11/.

Sławoszyno

220/26

0.0955 ha

100.275,00 zł.

8.100,00 zł.

1.010,00 zł.

12/.

Sławoszyno

220/27

0.0878 ha

92.190,00 zł.

7.300,00 zł.

930,00 zł.

13/.

Sławoszyno

220/28

0.0908 ha

95.340,00 zł.

7.700,00 zł.

960,00 zł.

14/.

Sławoszyno

220/29

0.0901 ha

94.605,00 zł.

7.570,00 zł.

950,00 zł.

15/.

Sławoszyno

220/30

0.0948 ha

99.540,00 zł.

7.900,00 zł.

1.000,00 zł.

16/.

Sławoszyno

220/31

0.0990 ha

103.950,00 zł.

8.300,00 zł.

1.040,00 zł.

17/.

Sławoszyno

220/32

0.1193 ha

125.265,00 zł.

10.000,00 zł.

1.260,00 zł.

Dla wymienionych działek  w drodze decyzji  Wójta Gminy Krokowa  zostały ustalone warunki zabudowy dla inwestycji polegających na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Przy zbywaniu działek o numerach 220/23, 220/24, 220/26 i 220/27, zostanie ustanowiona nieodpłatna i na czas nieokreślony służebność gruntowa przejazdu i przejazdu, zapewniająca im dostęp do drogi publicznej przez działkę nr 220/25 o powierzchni 0.0753 ha, obręb Sławoszyno i od numeru 220/29 do numeru 220/32, zostanie ustanowiona nieodpłatna  i na czas nieokreślony służebność gruntowa przejazdu i przejazdu, zapewniająca im dostęp do drogi publicznej przez działkę nr 220/46 o powierzchni 0.3317 ha, obręb Sławoszyno.

Planowana budowa sieci: wod.-kan. w  latach 2017-2018.

Od ustalonej ceny sprzedaży w drodze przetargu zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2017r. od godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Krokowa,  ul. Żarnowiecka 29 (sala narad).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce, w terminie do dnia 20 listopada 2017r. (dzień wpływu środków na konto Gminy) lub na konto Urzędu Gminy Krokowa Nr 28 8349 0002 0000 0169 2000 0030   z dopiskiem „Przetarg  SŁAWOSZYNO dz. nr  ….”.

INFORMACJA

1/.  przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

2/. dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

3/. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4/. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad wywoławczą stawkę czynszu dzierżawnego.

5/. w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając aktualny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport) lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa, osoby prawne – przedstawiając aktualny odpis z KRS oraz właściwe pełnomocnictwa.

6/.  w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

7/. osoba przystępująca do przetargu, będąca cudzoziemcem w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1380 z późn.zm.) zobowiązana jest przedłożyć zezwolenie na nabycie nieruchomości, wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (art. 1 ust. 1).

8/. wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

9/. pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

10/. Gmina Krokowa zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11/. cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała jednorazowej zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy  przenoszącej własność.

12/.  jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu  przez Gminę Krokowa, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy sprzedaży  ponosi nabywca.

13/. Gmina Krokowa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.

14/. Wójt Gminy Krokowa zastrzega sobie prawo odwołania  przetargu z ważnych powodów.

15/. Gmina Krokowa nie wykonuje prac związanych ze wskazaniem granic działek w terenie. Nabywca ponosi koszty związane ze wskazaniem punktów granicznych nabytej nieruchomości.

Ogłoszenie o przetargu na zbycie przedmiotowej nieruchomości zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 i  w Sołectwie położenia nieruchomości oraz  umieszczenie  na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa  www.bip.krokowa.pl i www.krokowa.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl

 

Mapka

Mapa 2 Sławoszynko [800x1160]