Wójt Gminy Krokowa ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  gruntowych,  położonych w Sławoszynku,  obręb Sławoszyno, gm. Krokowa. zapisanych w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016615/3  Sądu Rejonowego w Wejherowie w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów.

Lp. Obręb położenia nieruchomości Nr działki Pow. działki  Cena wywoławcza w zł.  netto. Wadium w zł. Minimalne postąpienie w zł.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1/.

Sławoszyno

220/45

0.0960 ha

100.800,00 zł.

8.200,00 zł.

1.010,00 zł.

2/.

Sławoszyno

220/44

0.0962 ha

101.010,00 zł.

8.300,00 zł.

1.010,00 zł.

3/.

Sławoszyno

220/43

0.0952 ha

99.960,00 zł.

8.000,00 zł.

1.000,00 zł.

4/.

Sławoszyno

220/42

0.0998 ha

104.790,00 zł.

8.500,00 zł.

1.050,00 zł.

5/.

Sławoszyno

220/41

0.1033 ha

108.465,00 zł.

8.600,00 zł.

1.090,00 zł.

6/.

Sławoszyno

220/40

0.1033 ha

108.465,00 zł.

8.500,00 zł.

1.090,00 zł.

7/.

Sławoszyno

220/39

0.1000 ha

105.000,00 zł.

8.400,00 zł.

1.050,00 zł.

8/.

Sławoszyno

220/38

0.0954 ha

100.170,00 zł.

8.100,00 zł.

1.010,00 zł.

9/.

Sławoszyno

220/37

0.1152 ha

120.960,00 zł.

9.700,00 zł.

1.210,00 zł.

10/.

Sławoszyno

220/36

0.1179 ha

123.795,00 zł.

9.900,00 zł.

1.240,00 zł.

11/.

Sławoszyno

220/35

0.0975 ha

102.375,00 zł.

8.400,00 zł.

1.030,00 zł.

12/.

Sławoszyno

220/34

0.0946 ha

99.330,00 zł.

7.900,00 zł.

1.000,00 zł.

13/.

Sławoszyno

220/33

0.1242 ha

130.410,00 zł.

10.000,00 zł.

1.310,00 zł.

Dla wymienionych działek  w drodze decyzji  Wójta Gminy Krokowa  zostały ustalone warunki zabudowy dla inwestycji polegających na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Przy zbywaniu działek od numeru 220/33 do numeru 220/45, zostanie ustanowiona nieodpłatna i na czas nieokreślony służebność gruntowa przejazdu i przejazdu, zapewniająca im dostęp do drogi publicznej przez działkę nr 220/46 o powierzchni 0.3317 ha, obręb Sławoszyno.

Na działce nr 220/42, nr 220/43, nr 220/44  i nr 220/45 położona jest sieć wodociągowa i sieć kanalizacji podciśnieniowej  - wobec czego w akcie notarialnym będzie konieczność ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu przez przedmiotową nieruchomość na rzecz Gminy Krokowa (o przebiegu zaznaczonym na mapie). Planowana budowa sieci: wod.-kan. w  latach 2017-2018.

Od ustalonej ceny sprzedaży w drodze przetargu zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 r. od godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 (sala narad).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce, w terminie do dnia 17 listopada 2017r. (dzień wpływu środków na konto Gminy) lub na konto Urzędu Gminy Krokowa Nr 28 8349 0002 0000 0169 2000 0030   z dopiskiem „Przetarg  SŁAWOSZYNO dz. nr  ….”.

INFORMACJA

1/.  przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

2/. dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

3/. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4/. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad wywoławczą stawkę czynszu dzierżawnego.

5/. w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając aktualny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport)  lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa, osoby prawne – przedstawiając aktualny odpis z KRS oraz właściwe pełnomocnictwa.

6/.  w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

7/. osoba przystępująca do przetargu, będąca cudzoziemcem w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1380 z późn.zm.) zobowiązana jest przedłożyć zezwolenie na nabycie nieruchomości, wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (art. 1 ust. 1).

8/. wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

9/. pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

10/. Gmina Krokowa zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11/. cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała jednorazowej zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy  przenoszącej własność.

12/.  jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu  przez Gminę Krokowa,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy sprzedaży  ponosi nabywca.

13/. Gmina Krokowa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.

14/. Wójt Gminy Krokowa zastrzega sobie prawo odwołania  przetargu z ważnych powodów.

15/. Gmina Krokowa nie wykonuje prac związanych ze wskazaniem granic działek w terenie. Nabywca ponosi koszty związane ze wskazaniem punktów granicznych nabytej nieruchomości.

Ogłoszenie o przetargu na zbycie przedmiotowej nieruchomości zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 i  w Sołectwie położenia nieruchomości oraz  umieszczenie  na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa  www.bip.krokowa.pl i www.krokowa.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl.

Mapka

Mapa 1a Sławoszynko [800x1167]

 

Mapa 1b Sławoszynko [800x1094]