Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  gruntowej, położonej w obrębie Słuchowo, gm. Krokowa. zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016616/0  Sądu Rejonowego w Wejherowie w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku. Termin poprzedniego przetargu: 07.08.2017 r. i 28.09.2017r. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów.

Lp

Położenie
nieruchomości

Nr działki

Pow. działki 

Cena wywoławcza
w zł.  netto

Wadium 

Postąpienie

1

Słuchowo

114/7

0.2213 ha

88.520,00  zł.

7.000,00 zł

890,00 zł.

2

Słuchowo

114/8

0.2026 ha

81.040,00 zł.

6.000,00 zł.

810,00 zł.

 

Dla wymienionych działek  w drodze decyzji  Wójta Gminy Krokowa  zostały ustalone warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego.

Przy zbywaniu działek nr 114/7 i 114/8  obręb Słuchowo zostanie ustanowienia służebność przejazdu, zapewniająca dostęp do drogi publicznej.

W/w działki nie są zabudowane, teren nieruchomości nieogrodzony o lekkich deniwelacjach terenu, kształt regularny wielokątny.

Od ustalonej ceny sprzedaży w drodze przetargu zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 (sala narad).

  • dla działki nr 114/7,  położonej w Słuchowie,   o godz. 11.00

  • dla działki nr 114/8,  położonej w Słuchowie,   o godz.  11.15.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce, w terminie do dnia 7 listopada 2017 r. (dzień wpływu środków na konto Gminy) lub na konto Urzędu Gminy Krokowa Nr 28 8349 0002 0000 0169 2000 0030  z dopiskiem „Przetarg  Słuchowo dz. nr  ….”.

INFORMACJA

  1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  2. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

MAPKA

Mapka [600x825]

WIDOK W TERENIE

Działki w Słuchowie [800x450]

Słuchowo widok morze [800x450]