Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn.zm.)  oraz uchwały nr  XXXVI/325/2017 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w  obrębie Sławoszyno, Wójt Gminy Krokowa ogłasza, co następuje z zasobu nieruchomości Gminy Krokowa przeznacza do sprzedaży:

Lp. Obręb Nr działki Pow. działki  Księga wieczysta KW Cena wywoławcza w zł.  netto.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1/.

 Sławoszyno

220/15

0.0890 ha

GD2W/00016615/3

93.450,00 zł.

2/.

 Sławoszyno

220/16

0.1011 ha

GD2W/00016615/3

106.155,00 zł.

3/.

Sławoszyno

220/17

0.1121 ha

GD2W/00016615/3

117.705,00 zł.

4/.

Sławoszyno

220/18

0.0856 ha

GD2W/00016615/3

89.880,00 zł.

5/.

Sławoszyno

220/19

0.0855 ha

GD2W/00016615/3

89.775,00 zł.

6/.

Sławoszyno

220/20

0.1146 ha

GD2W/00016615/3

120.330,00 zł.

7/.

Sławoszyno

220/21

0.1198 ha

GD2W/00016615/3

125.790,00 zł.

8/.

Sławoszyno

220/22

0.0886 ha

GD2W/00016615/3

93.030,00 zł.

9/.

Sławoszyno

220/23

0.0890 ha

GD2W/00016615/3

93.450,00 zł.

10/.

Sławoszyno

220/24

0.0952 ha

GD2W/00016615/3

99.960,00 zł.

11/.

Sławoszyno

220/26

0.0955 ha

GD2W/00016615/3

100.275,00 zł.

12/.

Sławoszyno

220/27

0.0878 ha

GD2W/00016615/3

92.190,00 zł.

13/.

Sławoszyno

220/28

0.0908 ha

GD2W/00016615/3

95.340,00 zł.

14/.

Sławoszyno

220/29

0.0901 ha

GD2W/00016615/3

94.605,00 zł.

15/.

Sławoszyno

220/30

0.0948 ha

GD2W/00016615/3

99.540,00 zł.

16/.

Sławoszyno

220/31

0.0990 ha

GD2W/00016615/3

103.950,00 zł.

17/.

Sławoszyno

220/32

0.1193 ha

GD2W/00016615/3

125.265,00 zł.

18/.

Sławoszyno

220/33

0.1242 ha

GD2W/00016615/3

130.410,00 zł.

19/.

Sławoszyno

220/34

0.0946 ha

GD2W/00016615/3

99.330,00 zł.

20/.

Sławoszyno

220/35

0.0975 ha

GD2W/00016615/3

102.375,00 zł.

21/.

Sławoszyno

220/36

0.1179 ha

GD2W/00016615/3

123.795,00 zł.

22/.

Sławoszyno

220/37

0.1152 ha

GD2W/00016615/3

120.960,00 zł.

23/.

Sławoszyno

220/38

0.0954 ha

GD2W/00016615/3

100.170,00 zł.

24/.

Sławoszyno

220/39

0.1000 ha

GD2W/00016615/3

105.000,00 zł.

25/.

Sławoszyno

220/40

0.1033 ha

GD2W/00016615/3

108.465,00 zł.

26/.

Sławoszyno

220/41

0.1033 ha

GD2W/00016615/3

108.465,00 zł.

27/.

Sławoszyno

220/42

0.0998 ha

GD2W/00016615/3

104.790,00 zł.

28/.

Sławoszyno

220/43

0.0952 ha

GD2W/00016615/3

99.960,00 zł.

29/.

Sławoszyno

220/44

0.0962 ha

GD2W/00016615/3

101.010,00 zł.

30/.

Sławoszyno

220/45

0.0960 ha

GD2W/00016615/3

100.800,00 zł.

Dla wymienionych działek  w drodze decyzji  Wójta Gminy Krokowa  zostały ustalone warunki zabudowy dla inwestycji polegających na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Przy zbywaniu działek o numerach 220/23, 220/24, 220/26, 220/27 oraz od numeru 220/29 do numeru 220/45, zostanie ustanowiona służebność przejazdu, zapewniająca im dostęp do drogi publicznej.

Na działce nr 220/42, nr 220/43, nr 220/44  i nr 220/45 położona jest sieć wodociągowa i sieć kanalizacji podciśnieniowej  - wobec czego w akcie notarialnym będzie konieczność ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu przez przedmiotową nieruchomość na rzecz Gminy Krokowa (o  przebiegu  zaznaczonym na mapie). Planowana budowa sieci: wod.-kan. w  latach 2017-2018.

UWAGA: Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U.  z  2016,  poz. 2147 z późn. zm.) pierwszeństwo  w nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków: 1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych  przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu (tj. do dn. 13.10.2017r.).

Bliższych informacji o wykazanych nieruchomościach można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr  214,  (tel. 58/675 41 24).

MAPKA

Mapka [800x1172]

WIDOK

Koncepcja [800x450]


Sławoszynko [800x450]