Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych,  położonych w obrębie Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016608/1 Sądu Rejonowego w Wejherowie w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku. Termin poprzedniego przetargu: 07.08.2017 r. i 28.09.2017r. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów.

Położenie
nieruchomości
Nr działki Powierzchnia
ogółem 
 Cena
wywoławcza 
Wadium Postąpienie

 Krokowa

257/9

0.0531 ha

55.760,00 zł.

4.500,00 zł.

560,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu  13 listopada 2017r. o godz.  10.00.

w Urzędzie Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 (sala narad) 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w terminie do dnia   7 listopada 2017r.  (dzień wpływu środków na konto Gminy)  lub na konto: Urząd Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa,   Nr 28 8349 0002 0000 0169 2000 0030 z dopiskiem „Przetarg  KROKOWA  dz. nr 257/9”.

 Od ustalonej ceny sprzedaży w drodze przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Krokowa, uchwalonym  uchwałą Nr XVI/159/2015 Rady Gminy Krokowa  z dnia  3 grudnia 2015r. (Dz.Urz.Woj.Pom. z  15.01.2016r., poz. 115)  działka nr  257/9 w obrębie Krokowa, położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU.36 z przeznaczeniem terenu: „tereny zabudowy mieszkaniowej  i usługowej”.

Dla działki nr 257/9 istnieje możliwość zabudowy zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Możliwa jest lokalizacja zabudowy mieszkaniowej z towarzyszącą funkcją usługową. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe, projektowany budynek winien być zlokalizowany w odległości 8 metrów od istniejącej zabudowy. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami odrębnymi można na przedmiotowej działce wybudować budynek z 3 kondygnacjami nadziemnymi (wysokość zabudowy maksymalnie 10 m), o powierzchni użytkowej wynoszącej około 250 m2. Maksymalna wysokość budynku, określona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na poziomie 10 metrów, może wymagać zmniejszenia ze względu  na konieczność zapewnienia nasłonecznienia budynków istniejących. Maksymalna dopuszczalna wysokość budynku zostanie określona w projekcie budowlanym, rozwiązującym między innymi zagadnienie nasłonecznienia i doświetlenia pomieszczeń na pobyt ludzi.

Z uwagi na w/w uwarunkowania, w tym szerokość min. 4 m. terenu wskazanego na ustanowienie służebności gruntowej (ok.231 m2), działka nr 257/9 obręb Krokowa może stanowić działkę budowlaną o powierzchni ok. 300 m2, o maksymalnej powierzchni zabudowy ok. 110 m2, całkowita powierzchnia użytkowa do ok. 250 m2.

Obciążenia:

  1. Zobowiązuje się nabywcę nieruchomości gruntowej oznaczonej  nr działki 257/9 wyłonionego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  do ustanowienia na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 259, 260, 261, 262, 263, 264, 269 i 270 położonej w obrębie Krokowa,  nieodpłatnej  służebności  gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez część działki nr 257/9 obręb Krokowa, o szerokości min. 4 m.
  2. Zobowiązuje się nabywcę przedmiotowej nieruchomości do wybudowania budynku nawiązującego do architektury sąsiednich budynków - zabudowy już istniejącej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 

Rozpoczęcie zabudowy w terminie 2 lat, za które uważa się minimum wybudowanie fundamentów i zakończenia zabudowy w terminie kolejnych  2 lat, co oznacza uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Terminy biegną od dnia sprzedaży gruntu (umowa notarialna) i obowiązują także następców prawnych. Po wybudowaniu budynku zgodnie z  przeznaczeniem, nabywca zobowiązany jest do jego zgłoszenia do użytkowania we właściwym urzędzie.

Termin zabudowy przedmiotowej nieruchomości może być przedłużony na wniosek nabywcy jeżeli nie będzie mógł być dotrzymany z przyczyn niezależnych i niezawinionych  od niego.

W razie niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości, nabywca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości: 10 % ceny nabycia nieruchomości gruntowej za każdy rok po bezskutecznym upływie terminu do jej zagospodarowania. Kara może być naliczana maksymalnie przez okres 10 lat.

Zapłata kar umownych zostanie zabezpieczona poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki kaucyjnej do kwoty równej 100% wylicytowanej ceny.

W celu zabezpieczenia roszczeń Gminy Krokowa, które mogą powstać z tytułu niezapłacenia kar umownych, nabywca poddaje się rygorom egzekucyjnym na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. do kwoty 100 % wylicytowanej ceny nieruchomości, na rzecz Gminy Krokowa.

Postanowienia zawarte w nin. punkcie dotyczą również następców prawnych osoby, ustalonej jako nabywca w niniejszym przetargu.

W przypadku sprzedaży przedmiotowych działek Gminie Krokowa  służy prawo pierwokupu w rozumieniu art. 596 i następnych Kodeksu Cywilnego.

Prawo to podlega ujawnieniu w dziale III księgi wieczystej założonej dla nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu.

krokowajpg [600x301]